• Win een pool party

Algemene Voorwaarden poolparty actie

Algemeen
1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de poolparty actie (hierna: de “Actie”) die AC Zwembaden, gevestigd aan De Wijngaard 28, 9910 in Aalter (hierna te noemen: AC Zwembaden organiseert.

1.2       Deelname aan de Actie houdt acceptatie van deze spelvoorwaarden in.

1.3       AC  Zwembaden behoudt zich het recht voor om de Actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de deelnemers.

Inhoud Actie
2.1      Bij aankoop van een zwembad van AC Zwembaden in 2023, sponsort AC Zwembaden een eerste poolparty van de klant t.w.v. 1000 euro.

2.2       De Actie loopt van zondag 7 oktober 2023 t/m zondag 31 december 2023 (hierna: de “Actieperiode”).

2.4       Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Prijzen
3.1       De prijs voor de actie is de sponsoring van een poolparty t.w.v. 1000 euro.

3.2       De prijzen zijn persoonlijk en niet inwisselbaar.

Deelname en deelnemers
4.1       Deelname staat open voor iedere in België woonachtige natuurlijke persoon boven de 18 jaar. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze Actie.

4.2       AC Zwembaden heeft het recht om een deelnemer van een Actie buiten te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

4.3       AC Zwembaden kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, alsmede voor storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.

4.4       Iedere prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto’s kunnen door AC Zwembaden worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. Bovendien verklaren de prijswinnaars zich akkoord met het eventuele publiceren van een verslag/redactioneel artikel inclusief foto’s op ac-zwembaden.be

Gegevens
5.1       De Deelnemers gaan akkoord met het verstrekken van hun naam en adresgegevens ten behoeve van het bezorgen van de order.

5.2       AC-Zwembaden gaat zorgvuldig om met gegevens en handelt conform wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Het verwerken van deze gegevens zal conform de privacyverklaring van AC-Zwembaden plaatsvinden.

Wijziging spelvoorwaarden en technische voorzieningen
6.1       AC-Zwembaden heeft te allen tijde het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de Actie te wijzigen en zonder opgave van reden de Actie te staken of te wijzigen, zonder dat AC-Zwembaden daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van (enige) schade gehouden is jegens de deelnemers. In geval van wijziging van deze voorwaarden zal Ac-Zwembaden rekening houden met de redelijke belangen van de deelnemers.

6.2       AC-Zwembaden garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die AC-Zwembaden aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te nemen.

Aansprakelijkheid
7.1       AC-Zwembaden is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen AC-Zwembaden niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor AC-Zwembaden in het leven roepen. AC-Zwembaden is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.

Overmacht
8.1       AC-Zwembaden behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor of van AC-Zwembaden zelf.